Otthonfelújítási támogatás

2021 január 1-től.

 

 

 

50%-os támogatás maximum 3 millió forintig

A FELE VISSZAJÁR!

 

2021. január 1. napjától kezdődően a Kormány támogatja a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítását a nemrég elfogadott 518/2020. (XI.25.) Kormányrendelet értelmében. A szabályozás alapján a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető majd igénybe.

A legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti a támogatást. A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

A rendelet értelmében gyermeknek minősül az igénylő

  • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően,
  • a vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke (aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de megváltozott munkaképességű), –
  • valamint a kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

Az otthonfelújítási támogatás igénybevételének feltételei az alábbiak:

Az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a társadalombiztosítási törvény szerint biztosított (kivéve a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt), vagy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 1 éve (maximum 30 nap megszakítással) folyamatosan

– a társadalombiztosítási törvény szerint biztosított (ide nem értve az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt) és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,

– magyar állampolgár esetén kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja,

– kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

– középfokú oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,

– gyermekgondozási díjban részesült, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik.

További feltétele az igénylésnek, hogy

– az igénylő, illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,

– az igénylő, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,

– az igénylőnek az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.

A feltételek együttes igénylés esetén mindkét félre vonatkoznak.

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.

A támogatás a kormányrendeletben felsorolt felújítási munkák elvégzése vonatkozásában vehető igénybe, az elvégzett munkáról kiállított számla ellenében.

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető, a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki és megküldi az igénylő részére. A Kincstár a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítja a támogatást az igénylő belföldi fizetési számlájára.

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a Kincstár részére.

Ha a Kincstár a Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

 

forrás: D.A.S. Jogvédelmi Biztosító

 

Teljes rendelet letöltése Magyar közlöny 259. szám

      Partner Mester Kft.

      Hivatalos PORTAS franchise partner

Írjon nekünk:

Hívjon minket:

Székhely (asztalos üzem)

 2000 Szentendre, Rózsa utca 23.
(előzetes bejelentkezés szükséges)